0 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti M&T 1997, a.s., se sídlem Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové sp.zn. B 3819.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti M&T 1997, a.s., se sídlem Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01, identifikační číslo: 27504522, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové sp. zn. B 3819 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v přímém obchodním styku vyjma Klientské zóny, tj. online aplikace prodávajícího určené pro stálé obchodní partnery. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.kliky-mt.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se svými relevantními ustanoveními vztahují na kupující – spotřebitele, i na kupující – podnikatele.
  3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.kliky-mt.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího – podnikatele s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vzniklého na základě kupní smlouvy je kupující - podnikatel povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM - SPOTŘEBITELEM
  1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Nelze tedy odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího, typicky produkty, které jsou na stránkách e-shopu označeny štítkem Zakázková výroba. To se týká i produktů s titanovými povrchy.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené nad rámec běžného opotřebení a, je-li to možné, v původním obalu; za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, odpovídá kupující.
  4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží ve výši nejlevněji nabízeného způsobu dodání) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
  6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku). Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
  4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, která je i sídlem prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kompletní sortiment zboží prodávajícího a veškeré údaje o zboží (konstrukce, materiály, technické a montážní informace) jsou uvedeny na webových stránkách www.kliky-mt.cz. Pokyny týkající se montáže zboží jsou pro kupujícího závazné, přičemž při zjištění nedodržení těchto pokynů může dojít k omezení záruky za jakost zboží.
  2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 8. OBCHODNÍ A CENOVÁ POLITIKA PRODÁVAJÍCÍHO
  1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že zboží, které zakoupil, není určeno k dalšímu prodeji či jiné distribuci.
  2. Kupující - podnikatel bere na vědomí a bude dodržovat výhradu prodávajícího, že zboží není určeno pro elektronické obchodování a nemůže tak být dále prodáváno jakýmkoliv elektronických způsobem prodeje, např. v e-shopu. Zboží je učeno výhradně pro prodej v kamenných obchodech. Tato výhrada se nevztahuje na prezentaci zboží elektronickými prostředky, nepůjde-li o nabídku k prodeji.
  3. Kupující – podnikatel není oprávněn zboží dále prodávat za ceny, které budou nižší než minimální ceny stanovené prodávajícím. Ve výjimečných případech si může kupující vyjednat s prodávajícím z tohoto pravidla výjimku.
  4. V případě, že kupující poruší toto ustanovení čl. 8.2 a/nebo 8.3 obchodních podmínek, je prodávající oprávněn okamžitě ukončit s kupujícím veškerou spolupráci, neprodat kupujícímu v budoucnu jakékoli zboží, a kromě toho požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresu dodání (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy; pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu je nutný samostatný souhlas kupujícího v elektronické nebo písemné podobě.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence smluvního závazku mezi prodávajícím a kupujícím a po jeho zániku po dobu, po kterou z takové smlouvy hrozí uplatnění právních nároků, prodlouženou o 1 rok. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a relevantní.
  8. Ve vztahu ke zpracovávání svých osobních údajů má kupující tato práva:
   • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“),
   • právo na omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu (má-li za to, že prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s právní úpravou),
   • a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních údajů; účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů; příjemci nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. příjemců ve třetích zemích či mezinárodních organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od kupujícího; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro kupujícího.,
   • prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR,
   • prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než s prodávajícím spolupracujícím zpracovatelům.
  9. Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností kupujícího a prodávajícího jsou na vyžádání kupujícího k dispozici u prodávajícího na adrese Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01 nebo na info@kliky-mt.cz.
  10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11. Více o ochraně osobních údajů najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů - podrobné informace.

 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Prodávající poučuje kupujícího o existenci mimosoudního vyřizování sporů a stížností spotřebitelů, a to podle § 14 a § 20e a násl. zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném od 1. 2. 2016. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování M&T 1997, a.s., Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, adresa elektronické pošty info@kliky-mt.cz, telefon: +420 491 474 632.


V Dobrušce dne 30. března 2023