0 Kč

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PODROBNÁ INFORMACE

Společnost M&T 1997, a.s., se sídlem Dobruška, Čs. odboje 1044, PSČ 518 01, IČO: 27504522, reg. v OR: KS Hradec Králové sp.zn. B 3819 (dále jen „M&T“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem při registraci, objednávce a/nebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány

 1. identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa;
 3. jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízení užívaného Zákazníkem;
 4. další osobní údaje spojené se smlouvou: číslo bankovního účtu;
 5. nastavení účtu: údaje na účtu zákazníka (adresa, profily, hodnocení služeb a výrobků zákazníkem)
 6. historie objednávek: údaje o objednaném zboží a objednaných službách, způsoby doručení a platby, reklamace;
 7. chování na internetu: zobrazované zboží a služby, zobrazené odkazy atp.

Důvod zpracovávání osobních údajů

1. V případě vytvoření objednávky nebo nákupu

Pokud se zákazník zaregistruje na e-shopu M&T na stránkách www.kliky-mt.cz, vytvoří objednávku nebo nakoupí, M&T zpracovává údaje v rozsahu a) až f) primárně za účelem plnění smluvních povinností M&T (dodávka objednaných produktů), tedy bez nutnosti souhlasu zákazníka.

V případě registrace, objednávky nebo nákupu zpracovává M&T rovněž údaje v rozsahu a) až g) na základě oprávněného zájmu M&T (tedy bez souhlasu zákazníka), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které M&T zobrazuje na webu. Oprávněným zájmem M&T je maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro zákazníka. Uvedené údaje pro účel vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam M&T také obohacuje pomocí analýzy a získává odvozené údaje z nastavení, údajů o zboží a službách, které si u M&T zákazník vytvoří objednávkou a údajů o jeho chování na webu. K tomu M&T může použít rovněž údaje o chování zákazníka na webu, které M&T oprávněně získal před tím, než zákazník vytvořil objednávku, nebo se zaregistroval a M&T může sbírat údaje o chování zákazníka na webu, i když se nepřihlásí (např. když M&T identifikuje zákazníka pomocí cookie nebo obdobné technologie). Podle těchto údajů také M&T rozčleňuje zákazníky do různých skupin.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

2. Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později zákazník neodmítne zasílání nabídek, může M&T kontaktní údaje zákazníka použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. je může zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat produktů a služeb M&T.

Osobní údaje zákazníka, které poskytne v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s M&T například na call centru, jakož i údaje o jeho objednávkách, jeho webovém profilu, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě oprávněného zájmu M&T (tedy bez souhlasu zákazníka) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách, zprávách a reklamách, které se zákazníkovi zobrazují na www.kliky-mt.cz.

Kontaktní údaje pro tento účel se dále doplňují o údaje o zboží a službách, které si u M&T zákazník vytvoří objednávkou. M&T může použít rovněž údaje o pohybu zákazníka na webu, které od něj obdržel před tím, než vytvořil objednávku nebo se zaregistroval, a sbírat lze také údaje o pohybu zákazníka na webu, i když se přes svůj profil nepřihlásí (např. když je identifikován pomocí cookie nebo obdobné technologie). Také tyto údaje umožňují zákazníka zařadit do správné profilové skupiny při zasílání speciálních akčních nabídek.

Využití této personalizované služby je samozřejmě možné odmítnout.

3. Zpracování a předávání osobních údajů

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává M&T jako správce. To znamená, že stanovuje shora vymezené účely, pro které osobní údaje zákazníků shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů M&T rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů M&T a pro účely, které jsou popsány shora. Takovými zpracovateli jsou:

 1. 3.1 poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. 3.2 provozovatelé marketingových nástrojů, kteří pomáhají M&T s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro zákazníky;
 3. 3.3 poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování komunikace M&T se zákazníky;
 4. 3.4 poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogu a jiných sdělení), včetně zejména jejich doručovatelů.
4. Zdroje osobních údajů

Ve většině případů zpracovává M&T osobní údaje, které poskytnou přímo zákazníci v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s M&T. Osobní údaje přímo od zákazníků získává M&T také sledováním chování zákazníka na webu M&T a při čtení zpráv.

5. Předávání osobních údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části 3 může M&T údaje zákazníků předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání bude M&T uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardních smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné zde.

6. Práva zákazníka při zpracování osobních údajů

Právo na přístup: Zákazník má právo vědět, jaké údaje o něm M&T zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získává, komu je předává, kdo je mimo M&T zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si zákazník není jist, které osobní údaje o něm M&T zpracovává, může M&T požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se zákazníka týkají, jsou či nejsou ze strany M&T zpracovávány, a pokud tomu tak je, má zákazník právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může zákazník M&T požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž M&T může za poskytnutí požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu: Pokud zákazník zjistí, že osobní údaje, které o něm M&T zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je M&T bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.

Právo na výmaz: V některých případech má zákazník právo, aby M&T jeho osobní údaje vymazal. M&T osobní údaje zákazníka bez zbytečného odkladu vymaže, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • zákazník odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje M&T potřebuje nadále zpracovávat;
 • zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které M&T zpracovává na základě svých oprávněných zájmů a M&T shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá;
 • zákazník se domnívá, že zpracování osobních údajů prováděné M&T přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti M&T nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků M&T.

Právo na omezení zpracování: V některých případech může zákazník kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje zákazníkovi v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí M&T omezit, pokud zákazník:

 • popírá přesnost osobních údajů, než se dohodne s M&T, jaké údaje jsou správné;
 • osobní údaje zákazníka zpracovává M&T bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale zákazník bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by v budoucnu takové údaje stejně poskytl);
 • osobní údaje zákazníka M&T již nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování.

Po dobu, po kterou se šetří, je-li námitka zákazníka oprávněná, je M&T povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu M&T. Jde-li o marketingové aktivity, přestane M&T osobní údaje zákazníka bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo zákazníka podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může zákazník uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje M&T zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se zákazník může obracet na zákaznický servis M&T, tel: +420 491474632, e-mail: info@kliky-mz.cz, adresa M&T 1997, a.s., se sídlem Čs. odboje 1044, 518 01 Dobruška, popř. je možno na kterékoli prodejně M&T vyplnit příslušný formulář, který bude předán na zákaznický servis k řešení. Žádost zákazníka vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je M&T oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude M&T zákazníka informovat.V Dobrušce dne 1. května 2018